ลงนามถวายพระพร

๑๗ กันยายน, ๒๕๕๑

โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2551เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 เวลา 18.17 น. นายสนั่น พงษ์อักษร ได้เป็นประธานเนื่องในโอกาสเดือน

รอมฎอนอันประเสริฐ เป็นเดือนแห่งการถือศีลอดของพี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม อำเภอหนองจิก ตระหนักและให้ความสำคัญในการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐของพี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม จึงได้จัดทำโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2551 ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเชิญชวนส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ มาละศีลอดร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจและกิจกรรมด้านศาสนา ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างภาครัฐกับพี่น้องประชาชน ทั้งนี้บนพื้นฐานความเข้าใจ ความจริงใจ และพึ่งได้ของหน่วยงานราชการระดับพื้นที่กับพี่น้องประชาชน เพื่อนำไปสู่ความสันติสุขของชุมชนและสังคมในพื้นที่ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการถือศีลอด
1. การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
- การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนั้น เป็นการถือศีลอดจำเป็น (วาญิบ) โดยปรากฏหลักฐานในอัลกุรอ่าน และซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมหมัด
2. หลักการถือศีลอด มี 2 ประการ
1. ตั้งเจตนาถือศีลอด
2. งดจากสิ่งที่ทำให้เสียศีลอด เช่น กิน ดื่ม มีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น เริ่มจากอรุณทอแสง จนถึงดวงอาทิตย์ตก
3. ผลตอบแทนของการถือศีลอด
“ผู้ใดถือศีลอดเดือนรอมฎอนด้วยความศรัทธา และหรือผลตอบแทนจากอัลลอฮ์ เขาจะได้รับการอภัยโทษความผิดที่ได้กระทำมาก่อน”