ลงนามถวายพระพร

๒๗ ตุลาคม, ๒๕๕๒

โครงการ "ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง"จังหวัดปัตตานี

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการ "ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง" โดยให้มีการร้องเพลงชาติไทย ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดปัตตานี อยู่ในลำดับที่ 30 กำหนดจัดกิจกรรม ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2552 ซึ่งอำเภอหนองจิก ได้เข้าร่วมโครงการโดยนำพลังมวลชน อาทิ ชรบ. , อรบ. , กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ฯ และบัณฑิตอาสาฯ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

สืบสานวัฒนธรรมในพื้นที่เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 อำเภอหนองจิกได้จัดงานวันอนุรักษ์วัฒนธรรมในพื้นที่ ซึ่งนายสนั่น พงษ์อักษร นายอำเภอหนองจิก เป็นประธานเปิดพิธี ณ โรงเรียนอนุบาลวัดมุจลินทวาปีวิหาร ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

๒๖ ตุลาคม, ๒๕๕๒

กำลังใจชาวประมงพื้นบ้าน

เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน 2552 อำเภอหนองจิกร่วมกับประมงพื้นบ้านอำเภอหนองจิก ได้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการซ่อมแซมเรือประมงพื้นบ้าน โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร นายอำเภอหนองจิก เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ณ บ้านตันหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี