ลงนามถวายพระพร

๑๖ มกราคม, ๒๕๕๒

งานวันเด็กอำเภอหนองจิก
เมื่อวันเสาร์ ที่13 มกราคม 2552 อำเภอหนองจิกร่วมกับส่วนราชการได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ หอประชุมอำเภอหนองจิกมีกิจกรรมหลากหลายให้เด็กๆได้เล่นแบบสนุกๆกันเช่น การแสดงกิจกรรมจากน้องๆนักเรียน การวาดภาพระบายสี การระบายสีตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร นายอำเภอ
หนองจิกเป็นประธานในการเปิดงานดังกล่าว

๐๘ มกราคม, ๒๕๕๒

สำนักงานบริหารราชการตำบล

นายสนั่น พงษ์อักษร นายอำเภอหนองจิกให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสำนักงานบริหารราชการตำบลดาโต๊ะ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 ณ สำนักงานบริหารราชการตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนงอจิก จังหวัดปัตตานี
นายสนั่น พงษ์อักษร นายอำเภอหนองจิกให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริหารราชการตำบลคอลอตันหยง ในวันที่ 21 มกราคม 2552 ณ ศูนย์บริหารราชการตำบลคอลอตันหยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ประวัติความเป็นมาในการจัดตั้งศูนย์บริหารราชการประจำตำบล
ตามที่กรมการปกครองได้มีการแต่งตั้งปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลในพื้นที่สามจังงหวัดชายแดนภาคใต้(ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) จำนวน 250 คน ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.2547 เป็นต้นมาและให้มีการจัดตั้งสำนักงนบริหารราชการตำบลทุกตำบลเพื่อเป็นศูนย์ปฎิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการต่างๆ ที่ปฏิบัติที่ประจำอยู่ในพื้นที่ตำบล โดยมีปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลเป็นหัวหน้ารับผิดชอบในการดูแลและปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติราชการประจำตำบลให้มีสมรรถภาพพร้อมปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาลแส่งเสริมการพัฒนาตามแนวนโยบาย การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมการปกครอง การพัฒนาการบริหารงานและยุทธศาสตร์งานทุกภาคส่วนในพื้นที่ การปรับโครงสร้างหลากหลายการบริหารงานของอำเภอ การจัดตั้งและส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติติดตามงานของตำบลต่างๆ ที่จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองในระดับพื้นที่ได้ยอ่างดี และในปีงบประมาณ 2551 กรมการปกครองอนุมัติงบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุงสำนักงานบริหารราชการประจำตำบลๆ ละ 100,000 บาท ซึ่งในในอำเภอหนองจิก มี 12 ตำบล ขณะนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วและนายอำเภอหนองจิก (นายสนั่น พงษ์อักษร) ได้มีนโยบายให้สำนักงานบริหารราชการประจำตำบลทุกแห่งมีชีวิตเพื่อรองรับการบริการแก่ประชาชนและเป็นหน่วยงานประสานงาน บูรณาการทำงานระหว่างส่วนราชการอย่างแท้จริงนำไปสู่การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน นำความสันติสุขกลับคืนมาในพื้นที่1.กิจกรรมการเปิดสำนักงานบริหารราชการตำบลในพื้นที่อำเภอหนองจิก
1.1 ตำบลคอลอตันหยง
1.2 ตำบลดาโต๊ะ
สถานที่ตั้งสำนักงานบริหารราชการตำบลคอลอตันหยง
ณ โรงเรียนโคกโตนด หมู่ที่ 3 ตำบลคอลอตันหยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ระยะทางจากอำเภอหนองจิก ประมาณ 30 กิโลเมตร
สถานที่ตั้งสำนักงานบริหารราชการตำบลดาโต๊ะ
ณ สำนักงานบริหารราชการตำบลดาโต๊ะ หมู่ที่ 1 ตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ระยะทางจากอำเภอหนองจิก ประมาณ 30 กิโลเมตร
การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ของสำนักงานบริหารราชการตำบล
1.รับเรื่องแจ้งเกิด แจ้งตาย การเพิ่มชื่อบุคคล ขอบ้านเลขที่ ฯลฯ
2. ปรึกษาปัญหา แนะนำ อำนวยความเป็นธรรมในรูปแบบต่างๆ รับเรื่องร้องทุกข์
3. ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน
4. สนับสนุน ส่งเสริมด้านการเกษตร ด้านการพัฒนาอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กล่มสตรี
5. สนับสนุน ส่งเสริมด้านการศึกษาให้ความรู้ทางวิชาการรูปแบบต่างๆ
6. ควบคุมดูแล ให้คำปรึกษาแก่ส่วนราชการระดับตำบลตามอำนาจหน้าที่รวม ทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่กรมการปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัด ที่ทำการปกครองอำเภอที่ได้มอบหมายไว้
จากการเปิดที่ทำการศูนย์บริหารราชการประจำตำบลคอลอตันหยง ได้มีเสียงตอบรับจากภาคประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ว่าเป็นการบริการที่ดี เป็นการอำนวยความสะดวก และสามารถลดค่าใช้จ่าย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนความต้องการของประชาชนอย่างดีเยี่ยม