ลงนามถวายพระพร

๐๓ ธันวาคม, ๒๕๕๒

พิธีปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช


อำเภอหนองจิกร่วมด้วยศูนย์วิจัยพัฒนาประมงน้ำจืดปัตตานี ได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช จำนวน 1.5 ล้านตัว โดยนายธีรเทพ ศรียะพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดพิธีในวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ณ คลองชลประทานฟาร์มตัวอย่าง บ้านน้ำดำ หมู่ที่ 3 ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

๒๗ ตุลาคม, ๒๕๕๒

โครงการ "ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง"จังหวัดปัตตานี

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการ "ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง" โดยให้มีการร้องเพลงชาติไทย ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดปัตตานี อยู่ในลำดับที่ 30 กำหนดจัดกิจกรรม ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2552 ซึ่งอำเภอหนองจิก ได้เข้าร่วมโครงการโดยนำพลังมวลชน อาทิ ชรบ. , อรบ. , กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ฯ และบัณฑิตอาสาฯ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

สืบสานวัฒนธรรมในพื้นที่เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 อำเภอหนองจิกได้จัดงานวันอนุรักษ์วัฒนธรรมในพื้นที่ ซึ่งนายสนั่น พงษ์อักษร นายอำเภอหนองจิก เป็นประธานเปิดพิธี ณ โรงเรียนอนุบาลวัดมุจลินทวาปีวิหาร ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

๒๖ ตุลาคม, ๒๕๕๒

กำลังใจชาวประมงพื้นบ้าน

เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน 2552 อำเภอหนองจิกร่วมกับประมงพื้นบ้านอำเภอหนองจิก ได้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการซ่อมแซมเรือประมงพื้นบ้าน โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร นายอำเภอหนองจิก เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ณ บ้านตันหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

๑๓ กันยายน, ๒๕๕๒

กินข้าวในถาด ละหมาดร่วมกัน สมานฉันท์เสริมสร้างสันติสุข

อำเภอหนองจิก ตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์และสืบสานกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตมุสลิมที่ดีงาม จึงได้ร่วมกับชมรมอิหม่ามอำเภอหนองจิก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดทำโครงการกินข้าวในถาด ละหมาดร่วมกัน สมานฉันท์สร้างสันติสุขขึ้น ในวันที่ 18 สิงหาคม 2552 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน สืบสานกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของมุสลิมที่ดีงาม เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจระหว่างภาครัฐระดับพื้นที่กับพี่น้องประชาชน บนพื้นฐานของความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

๓๑ สิงหาคม, ๒๕๕๒

ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ "12 สิงหา มหาราชินี"เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 อำเภอหนองจิกร่วมด้วยเทศบาลตำบลบ่อทอง และประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด 1 ล้านตัว เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ณ คลองชลประทาน เขตเทศบาลตำบลบ่อทอง โดยนายสามารถ วราดิศัย ปลัดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงาน๑๗ มิถุนายน, ๒๕๕๒

มหกรรมวัฒนธรรมปัตตานีย้อนยุคสู่สันติสุขแดนใต้
นายสนั่น พงษ์อักษร นายอำเภอหนองจิก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "มหกรรมวัฒนธรรมปัตตานีย้อนยุคสู่สันติสุขแดนใต้" ในวันที่ 4 มิถุนายน 2552 ณ ลานศิลปวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ซึ่งอำเภอหนองจิกได้รับมอบหมายให้จัดขบวนแห่นาคและจัดซุ้มนิทรรศการของอำเภอเพื่อร่วมในงานดังกล่าว

๑๘ พฤษภาคม, ๒๕๕๒

ขวัญใจการศึกษาเอกชนเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2552 ฯพณฯ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดเดินทางมาเปิดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี และสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก เป็นแห่งแรก โดยมีข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำต่างๆ คณะครู นักเรียนในพื้นที่ได้ร่วมต้อนรับกันเป็นอย่างดี ซึ่งการมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นอย่างมาก

สู่ร่มกาสาวพัสตร์

นายสนั่น พงษ์อักษร นายอำเภอหนองจิก ร่วมเป็นเจ้าภาพและเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2552 และการบวชศีลจาริณี ในวันที่ 4,25 เมษายน 2552 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาโดยพร้อมเพรียงกันและเป็นการใช้เวลาว่างของคนในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งเป็นการดำเนินการทางศาสนาให้คงอยู่ต่อไป

หนองจิกรวมใจรักษาไว้สถาบัน
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 เวลา 14.00 น. นายอำเภอหนองจิก หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่และรณรงค์ "หยุดทำร้ายประเทศไทย"โดยมีการถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองจิก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

กำลังใจสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี สำหรับอำเภอหนองจิก ท่านได้มามอบนโยบายแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ และพบปะตรวจเยี่ยมกล่มพลังมวลชนของอำเภอหนองจิกในวันที่ 4 เมษายน 2552 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านท่านด่าน ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งการมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก ที่ทำการปกครองอำเภอหนองจิกขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในการร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นอย่างดี