ลงนามถวายพระพร

๒๔ กุมภาพันธ์, ๒๕๕๑

ขอเชิญทุกท่านไปใช้สิทธิ์เลือกสว.ในวันที่2 มีนาคม 2551

ขอเชิญทุกท่านไปใช้สิทธิ์เลือกสว.ในวันที่2 มีนาคม 2551ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น

๒๒ กุมภาพันธ์, ๒๕๕๑

ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
พระราชดำริ
สำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือที่ รล 0010.1/949 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ความว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พื้นที่ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ได้มีแหล่งจ้างแรงงาน แหล่งผลิตอาหารและให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านดอนนา ดังนี้
1. กิจกรรมฟาร์ม
- งานอำนวยการและประสานงาน ดำเนินการในด้านการก่อสร้างอาคารและโรงเรือนต่าง ๆ รวมทั้ง การจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในฟาร์มตัวอย่าง เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ เป็นแหล่งจ้างงานและแหล่งฝึกอาชีพให้แก่ราษฎรปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว ร้อยละ 60จะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549
- งานปศุสัตว์ ดำเนินการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โรงเรือนเลี้ยงแพะ จำนวน 2 โรง และโรงเรือนเลี้ยงเป็ด จำนวน 2 โรง เรียบร้อยแล้ว และจัดซื้อพันธุ์สัตว์ ได้แก่ แพะ เป็ด ไก่ และจะดำเนินการเลี้ยงผึ้ง จำนวน 40 รัง ตลอดจนดำเนินงานด้านปศุสัตว์ข้างต้น ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว ร้อยละ 60 จะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549
- งานประมง ดำเนินการเลี้ยงปลานิลแดง ปลาดุก ทั้งในบ่อเลี้ยงและกระชังปลา และดำเนินการขุดสระเลี้ยงกบ ความกว้างประมาณ 1 ไร่ ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว ร้อยละ 80 จะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549
- งานด้านวิชาการเกษตร ดำเนินการส่งเสริมการทำนา การเพาะเลี้ยงเห็ด ดำเนินการก่อสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด 10 โรง แล้วเสร็จ 4 โรง ตลอดจนจัดทำปุ๋ยหมัก แปลงพืชผัก ไม้ผลชนิดต่าง ๆ เช่น ข้าวโพด มะเขือ คะน้าและผักกาดขาว เป็นต้น จะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549
2. กิจกรรมจัดหาน้ำ
โครงการนี้ได้อาศัยน้ำจากระบบส่งน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี โดยกรมชลประทานได้ดำเนินการซ่อมแซมคูไส้ไก่ความยาวรวม 200 เมตร ขุดลอกคลองระบายน้ำจำนวน 2 สาย ความยาวรวม 3,950 เมตร ก่อสร้างคูส่งน้ำจำนวน 1 สาย ความยาว 781 เมตร ท่อลอดถนนขนาด 1 ช่อง Ø 0.40 เมตร และ 0.60 เมตร และอาคารบังคับน้ำขนาด 1 ช่อง Ø 0.60 เมตร และ 1.00 เมตร พร้อมทั้งจัดบานระบายโดยทำการเชื่อมต่อกับระบบส่งน้ำเดิมกระจายให้ทั่วพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทั้ง 600 ไร่ ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วร้อยละ 50คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถสนับสนุนกิจกรรมภายในฟาร์ม ให้ได้มีผลผลิตที่มากขึ้น และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในฟาร์ม ได้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค–บริโภค และยังต่อระบบส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4 และ 5 บ้านดอนนา ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จำนวน 2,000 คน ได้มีน้ำใช้ในการเกษตรได้เพียงพอตลอดปี และสามารถระบายน้ำท่วมให้แก่พื้นที่การเกษตรที่อยู่ใกล้เคียงจำนวน 2,000 ไร่ ได้เป็นอย่างดี
3. กิจกรรมก่อสร้างถนนทางเข้าและถนนภายในฟาร์ม
กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการและถนนภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นถนนผิวหินคลุกหนา 15 เซนติเมตร กว้าง 4 เมตร จำนวน 12 สาย ระยะทาง 7,953 กิโลเมตร จำนวน 4 สาย ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วร้อยละ 60 และจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 ตามแผนงานที่กำหนด
สำหรับการก่อสร้างถนนทางเข้าและถนนภายในฟาร์ม จะทำให้การคมนาคมในฟาร์มมีความสะดวกรวดเร็ว สามารถเดินทางเข้าสู่แปลงต่าง ๆ ภายในฟาร์มและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
โครงการนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งผลิตอาหารและแหล่งจ้างงานให้แก่ราษฎรในพื้นที่ จำนวน 133 คน ในจำนวนนี้มียามทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย 20 คน รวมทั้งเป็นแหล่งให้ความรู้แก่ผู้เข้ามาทำงานและผู้สนใจให้มีความรู้ทางการเกษตรที่ถูกต้อง จำนวนประชากร 300 ครัวเรือน เพื่อราษฎรจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รายได้ของฟาร์มหลังจากดำเนินการ 5 เดือน เป็นเงินจำนวน 87,183 บาท

สถานบริการภาครัฐ

วิทยาลัยการญจนภิเษก โทร. 0-7335-7320
โรงพยาบาล/คลินิก/สถานพยาบาล
โรงพยาบาลหนองจิก โทร. 0-7343-7174
สถานีตำรวจภูธร
0-7343-7030
-
สำนักงานที่ดิน
0-7343-7047
สำนักงานสรรพากร
0-7343-7164
สำนักงานป่าไม้
-
สำนักงานสัสดี
-
สำนักงานเกษตร
0-7343-7068
สำนักงานพัฒนาชุมชน
0-7343-7033
สำนักงานสาธารสุขอำเภอ
0-7343-7152
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2
0-7343-7186