ลงนามถวายพระพร

๑๗ มีนาคม, ๒๕๕๒

จังหวัดเคลื่อนที่


ด้วยจังหวัดแจ้งให้อำเภอกำหนดหมู่บ้านเป้าหมายในท้องที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อจัดทำแผนการออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และอำเภอหนองจิกได้แจ้งการออกหน่วยบริการฯดังกล่าวให้จังหวัดทราบ จึงได้กำหนดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ตามโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2552 ครั้งที่ 5/2552 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 ณ สนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ หมู่ที่ 1 ตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
อำเภอหนองจิก ได้อำนวยความสะดวกทั้งในการให้บริการและความปลอดภัยในการจัดงานดังกล่าว อำเภอหนองจิกขอขอบคุณทุกท่านในการให้ความร่วมมือลุล่วงไปด้วยดี

ไม่มีความคิดเห็น: