ลงนามถวายพระพร

๑๓ กันยายน, ๒๕๕๒

กินข้าวในถาด ละหมาดร่วมกัน สมานฉันท์เสริมสร้างสันติสุข

อำเภอหนองจิก ตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์และสืบสานกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตมุสลิมที่ดีงาม จึงได้ร่วมกับชมรมอิหม่ามอำเภอหนองจิก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดทำโครงการกินข้าวในถาด ละหมาดร่วมกัน สมานฉันท์สร้างสันติสุขขึ้น ในวันที่ 18 สิงหาคม 2552 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน สืบสานกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของมุสลิมที่ดีงาม เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจระหว่างภาครัฐระดับพื้นที่กับพี่น้องประชาชน บนพื้นฐานของความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

ไม่มีความคิดเห็น: